Nouzový stav - svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy


 Po dohodě s provozovateli sběrných dvorů dojde k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města od 30.3.2020, v případě Městské části Praha 19 takto:

·         Pražské služby, a.s. (Tel: +420 731 626 416)
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom
- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  
o   PRAHA 19                                         Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely
         
·         Ipodec - Čisté město, a.s. (Tel:+420 736 661 560)
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech
o   PRAHA 19                                         K Cihelně 420, Praha 19 – SataliceInformace o prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR, konkrétně se jedná o následující služby:
 
1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 
2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 
3)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 
4)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.
 
5)      Svoz nebezpečného odpadu:
a)      Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,
b)      Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
c)       Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
 
SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:
Jak zacházet s rouškami v domácnostech:
·         Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
·         Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
·         Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
·         V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
·         Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29


 Městská část Praha 19 pro vás otevřela již 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 

Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota.........8:30-15:00
 
Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 
A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)
•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky

Bližší info a služby pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP naleznete na následujícím odkazu : 
 
Blanka Pokorná, OŽPD