Sazebník úhrad za informace
poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


I.            Materiálové náklady

1.      Pořizování kopií na kopírovacím stroji
jednostranné kopie černobílá A4       2,00 Kč
jednostranné kopie barevná A4       12,00 Kč
oboustranné kopie černobílá A4        3,00 Kč
oboustranné kopie barevná A4        26,00 Kč
jednostranné kopie černobílá A3       3,00 Kč
oboustranné kopie černobílá A3        4,00 Kč

2.      Výtisk z tiskárny počítače
jednostranný tisk černobílý A4          3,00 Kč
jednostranný tisk barevný A4           12,00 Kč
oboustranný tisk černobílý A4           4,00 Kč
oboustranný tisk barevný A4            26,00 Kč

3.      Skenování
jednostranný formát A4                    3,00 Kč
jednostranný formát A3                    4,00 Kč
4.      Technický nosič dat
1 ks CD včetně zápisu dat                 10,00 Kč  
1 ks DVD včetně zápisu dat               15,00 Kč
1 ks jiného technického nosiče dat    cena dle výše jeho skutečné pořizovací ceny

5.      Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II.            Náklady na vyhledání a zpracování informací.
1.    Za první započatou hodinu                       … zdarma
2.    Za každou další i započatou hodinu         … 200,-Kč/ 1 pracovník
3.    V případě vyhledávání či zpracování informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

III.            Poštovné za odeslání informace
1.    Se řídí výší cen dle aktuálního ceníku České pošty s. p. nebo jiného provozovatele doručovacích služeb, jehož služby budou pro doručení využity.
2.    Požadované doklady se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.
3.    Náklady na balné se nehradí.

IV.            Ostatní přímé náklady
1.    Práce s archiváliemi – dle ceníku a úkonů Státního archívu ČR
2.    Náklady na samostatné odborné posudky, odhady – dle sazebníku poskytovatele

Určující podmínky:
1.      Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.

2.      Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Ceny uvedené v sazebníku úhrad se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto Městská část Praha 19 nevykonává. Přinesené písemnosti lze kopírovat pouze samoobslužně v přízemí úřadu.

3.      Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

4.      Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

5.      Tento sazebník je vydáván v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací.