Sazebník úhrad za informace
poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


I. Materiálové náklady:

1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
                                                      A4          A3
jednostranné kopie                       2 Kč        2 Kč
oboustranné kopie                        3 Kč        4 Kč
elektronická kopie (scan)               1 Kč        1 Kč

2. Výtisk z tiskárny počítače
jedna stránka  - 3 Kč

3. Technický nosič dat
(např. CD, DVD) - 24 Kč

II. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:  
za každou celou 1 hodinu vyhledávání - 250 Kč

III. Náklady na odeslání informace žadateli:  
podle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb

IV. Ostatní přímé náklady

1.       Práce s archiváliemi
dle ceníku a úkonů Státního archívu ČR

2.       Náklady na samostatné odborné posudky, odhady
dle sazebníku poskytovatele

V. Určující podmínky:
1. Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.
2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu II. se nevyžaduje.
3. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle bodu 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.
5. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto sazebníku.
6. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Ceny uvedené v sazebníku úhrad se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto Městská část Praha 19 nevykonává. Přinesené písemnosti lze kopírovat pouze samoobslužně v přízemí úřadu.