Sazebník úhrad za informace

poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením RMČ č. 78/11/OT-IA
(platným od 27.01.2011)


I. Materiálové náklady


1.Pořizování kopií na kopírovacím stroji
jednostranné kopie černobílá A4         3,00 Kč
jednostranné kopie barevná   A4        12,00 Kč
oboustranné kopie černobílá A4           4,00 Kč
oboustranné kopie barevná   A4         26,00 Kč
jednostranné kopie černobílá A3          5,00 Kč
oboustranné kopie černobílá  A3          8,00 Kč


2. Výtisk z tiskárny počítače

jednostranný tisk černobílý A4              3,00 Kč
jednostranný tisk barevný A4             12,00 Kč
oboustranný tisk černobílý A4              4,00 Kč
oboustranný tisk barevný A4              26,00 Kč

3. Skenování
jednostranný formát A4                        3,00 Kč
jednostranný formát A3                        4,00 Kč


5. Technický nosič dat
1 ks CD včetně zápisu dat                   25,00 Kč  


II. Náklady na vyhledání a zpracování informací.


za prvních započatých 15 minut.....100,-Kč

Za každých dalších i započatých 15 minut.....50,-Kč

III. Poštovné za odeslání informace


Se řídí výší cen dle aktuálního ceníku České pošty s.p.
Požadované doklady se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.  

IV. Ostatní přímé náklady

Práce s archiváliemi - dle ceníku a úkonů Státního archívu ČR
Náklady na samostatné odborné posudky, odhady - dle sazebníku poskytovatele

Určující podmínky:

1.      Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.

2.      Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Ceny uvedené v sazebníku úhrad se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto Městská část Praha 19 nevykonává. Přinesené písemnosti lze kopírovat pouze samoobslužně v přízemí úřadu.

3.      Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

4.      Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.