Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> Přehled předpisů
Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha 19, v 1. patře v sekretariátu Kanceláře starosty, Semilská 43, Praha 9 - Kbely.

Texty zákonů lze také nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městská část Praha 19 jedná a rozhoduje

 • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 349/1999 Sb., zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 • 309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • 148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 412/2005 Sb., zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád  
 • 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 85/1990 Sb., zákon o právu petičním v platném znění
 • 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 •  301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění zákona č. 165/2006
 • 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 325/1999 Sb., zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 570/1991 Sb., zákon o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 269/1994 Sb., zákon o rejstříku trestů
 • 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 526/2006 Sb., vyhláška MPMR, kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona,  
 • 268/2009 Sb., vyhláška MPMR ČR o technických požadavcích na stavby
 • 23/2004 Sb., Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • 108/2006  Sb., zákon o sociálních službách
 • 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách
 • 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
 • 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví
 • 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška MPSV č.473/2012 Sb. jako prováděcí vyhláška části zákona 359/1999 Sb. o SPOD
 •  109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • 104/1991 Sb., sdělení FMZV ČR o Úmluvě o právech dítěte
 •  169/1999 Sb., zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 345/1999 Sb., vyhláška MS ČR, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 • 137/2006  Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
 • 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • 477/2006 Sb., vyhláška MPO, kterou se stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst  
 • 194/2007 Sb., vyhláška MPO ČR, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelů
 • 372/2001 Sb., vyhláška MPMR, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
 • 172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 •  219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • 87/1991 Sb., zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 403/1990 Sb., zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
 • 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/2004 Sb., zákon o rybářství
 • 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 529/2005 Sb., vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, v platném znění
 • č. 462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • 380/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
 • č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • č. 103/2006 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 
 • č. 255/2006 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • č. 256/2006 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech systému prevence závažných havárií
 • č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
 • č. 236/2002 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území
 • č. 24/2011 Sb., vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • č. 241/2000 Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 498/2000 Sb., vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
 • č. 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
 • 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • 36/2006 vyhláška MV ČR, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém
 • 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
 • 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů