Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2015
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2015

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2015 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 89 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění bylo celkem 92, přičemž 91 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona

V blokovém řízení bylo uloženo 13 pokut a ve  správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 28 pokut

Ve správním řízení bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 13 živnostenských oprávnění a 30 právnickým osobám celkem 43 živnostenských oprávnění

V jenom případě zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Právnické osobě tak byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu), že jako kontrolovaná osoba nesplnila některou z povinností pode § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytla součinnost při výkonu kontroly

Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2015 na podnikatelské subjekty 7 stížností, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, např. České obchodní inspekci
Příslušnému Finančnímu úřadu byl dán 1 podnět, a to na základě důvodného podezření neplnění daňových povinností.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo.

Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 8 a 7 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, porušení ustanovení § 11 odst. 5, a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.
 
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru