[1] 2 3 4 5 6 7 ... 23 [další]1-10 z 223
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁPISU V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT")

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

1. Zápis do obou kbelských mateřských škol nebude probíhat na jednom místě
• Zápis nebude společně probíhat v Lidovém domě Kbely.
• Nemusíte se však obávat, budeme postupovat zcela jednotně.
2. Změny termínu zápisu
• Termín zápisu je s ohledem na současnou situaci (COVID-19) výrazně prodloužen. Zápis se bude konat v období od 4. do 11. května 2020.
3. Změny v dokládané dokumentaci:
• Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloží již vyplněné tyto dokumenty (všechny tiskopisy ke staţení na webových stránkách mateřských škol: www.mskbely.cz / www.ms-albrechticka.cz):

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dne 6. 4. 2020 byla zveřejněna upravená Žádost o přijetí (v souvislosti s prodloužením termínu zápisu). Kdo Žádost o přijetí vyplnil před tímto datem, moc prosíme, vyplňte ji znovu.

- Evidenční list dítěte (MŠMT vyzývá rodiče, aby nedocházeli s dítětem k pediatrovi a nežádali potvrzení o očkování dítěte *).
1. Máte evidenční list již potvrzený od lékaře?
- To je skvělá zpráva! Prosíme, přiložte jej k odevzdávané dokumentaci.

2. Nemáte evidenční list potvrzený od lékaře?
- Evidenční list odevzdáte bez potvrzení lékaře, a k němu odevzdáte Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte, k němuž přiložíte kopii očkovacího průkazu dítěte. Mateřská škola dle aktuálního očkovacího kalendáře provede kontrolu, zda dítě splňuje všechna povinná očkování.

3. V případě, že dítě přihlašujete k povinnému předškolnímu vzdělávání (tzn., že dítě do 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 či více let), nedokládáte Čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu).
- Prostá kopie rodného listu dítěte
- MŠMT ve svém opatření konstatuje, že stačí doložit prostou kopii rodného listu dítěte.
- Z této kopie ověříme datum narození dítěte a jméno a příjmení zákonného zástupce, který Žádost o přijetí v zastoupení dítěte
podává. Pokud by Žádost o přijetí nepodával (a nepodepsal) zákonný zástupce dítěte, je třeba doložit plnou moc, kterou je daná osoba k zastupování dítěte zplnomocněna.

* V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

4. Možnosti podání Žádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů):
• vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky
- schránky jsou umístěny na budovách obou mateřských škol

• do datové schránky školy (MŠ Albrechtická: 4s5yhp6, MŠ Letců: e62k48a)

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nelze akceptovat),

• poštou na adresu školy (Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace, Albrechtická 598/2, Praha 19, 197 00 / Mateřská škola Letců, příspěvková organizace Letců 731/6, Praha 19, 197 00),
- prosíme, pokud využijete možnost zaslání Žádosti o přijetí a dalších dokumentů poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte nás o jejich odeslání prostřednictvím e-mailu. DĚKUJEME.

• osobní podání
- této možnosti využívejte jen v případě nezbytných případech.
- předem nás, prosíme, o Vaši návštěvě telefonicky informujte.

Všechny dokumenty podepište (vlastnoručně či elektronicky) a odešlete (popř. předejte) mateřské škole výše uvedenými postupy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

5. Komunikace v rámci zápisu:
• Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
• Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím telefonu či e-mailu.

6. Jak Vám mateřská škola předá informace?
• Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty, zašleme na Vámi (v Žádosti) uvedený e-mail ** dokument, kde budou uvedeny a shrnuty nejdůležitější informace a hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání).

- ** Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, nic se neděje, zavoláme Vám na (v Žádosti) uvedené telefonní číslo a všechny informace Vám sdělíme.

7. Zveřejnění výsledků zápisu
Na webových stránkách mateřských škol bude dne 14. 5. 2020 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.
• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
• Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

8. Přihlášení dítěte do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická)

Týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně do obou MŠ na území MČ Praha 19, budou mu navíc zaslány:
1. Zápisový lístek
2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení výsledků zápisu zákonný zástupce zašle (popř. odevzdá) do té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek" a obratem kontaktuje druhou mateřskou školu, které také předá „Žádost o zpětvzetí žádosti…".

Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů:
a. potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,
b. uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské škole.

• Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na 15. 5. 2020 do 17. 00 hod.
• Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můžete odevzdat:
- ideálně prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat),
- popř. datovou schránkou,
- popř. vhozením do poštovní schránky školy.

9. Zrušení dne otevřených dveří
• Z důvodu nastalé situace byl Den otevřených dveřích v obou MŠ zrušen.
• Případným zájemcům umožníme prohlídku prostor naší mateřské škole co nejdříve to bude možné.

NEMUSÍTE SE NIČEHO OBÁVAT ☺, POKUD SI NEBUDETE ČÍMKOLIV JISTÍ, KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU nebo TELEFONICKY.
Pokud nebudou Vámi zaslané dokumenty nebudou zaslány v souladu s platnou legislativou a opatřením MŠMT, i tak se nic neděje. My Vás budeme obratem kontaktovat a domluvíme se, jak vše uvést do pořádku.
Jsme tu pro Vás. ☺
 
 
Odkazy na webové stránky mateřských škol:
- MŠ Albrechtická: www.ms-albrechticka.cz
- MŠ Letců: www.mskbely.cz


../innovaeditor/assets/zapis_deti_do_ms.png


6-4-2020 13:29              Print
0 0      
             ZÁPISY DO 1. TŘÍD


Vážení rodiče,

zápisy do 1. tříd se uskuteční v termínu od 1. dubna do 10. dubna 2020.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce ve škole.

Zápis bude probíhat následujícím způsobem:

  1. Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy
  2. Bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte a stanoveným způsobem doručíte do školy
  3. Stanovené způsoby doručení:
  • do datové schránky školy (eqmzma5)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu školy
  • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. Jako sběrné místo je stanovena recepce hlavní budovy školy, která má vchod z ulice Albrechtická. Pro veřejnost je otevřena v pracovní dny od 08.00 hodin do 13.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. - 10. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání s budoucími prvňáčky a rodiči, aby měli možnost seznámit se se školou a učiteli. O setkání vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace (https://www.skola-kbely.cz/).

Květoslav Přibil

../innovaeditor/assets/prvnacci.jpg


31-3-2020 10:41              Print
0 0      
             INFORMACE PRO OSVČ "OŠETŘOVNÉ"


OSVČ si mohou požádat o podporu „OŠETŘOVNÉ" za březen už od 1. dubna.
 
O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. Podle uvedeného Programu žádosti o poskytnutí uvedené podpory přijímá a vyřizuje  Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém interaktivním formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MPO https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

O „ošetřovné" může požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let. 
Na podporu ve formě dotace má také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. 
Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Pro odeslání žádosti využijte jednu z následujících možností:

Mám datovou schránku
Přihlaste se do své datové schránky a nahrajte vygenerovaný PDF soubor spolu s dalšími přílohami, které jste ve formuláři uvedli a odešlete do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.
ID Datové schránky: wnswemb
Předmět: fpmpo20

Mám elektronický podpis
PDF soubor podepíšete svým elektronickým podpisem a spolu s dalšími přílohami zašlete e-mailem na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.
E-mailová adresa: fpmpo20@mpo.cz
Předmět e-mailu: fpmpo20

Chci poslat papírově
PDF soubor vytiskněte a spolu s dalšími přílohami zašlete na Podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Poštovní adresa:
"fpmpo20"
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Nová infolinka 236 00 3206 k poskytování informací k "Žádosti o dotaci z programu "Ošetřovné" pro OSVČ".

Od 6. dubna 2020 zavádí odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy infolinku k poskytování informací o postupu při podávání žádostí z Programu "Ošetřovné" pro OSVČ.

Informační linka na telefonním čísle 236 00 3206 bude v provozu v pracovní dny v čase 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30.
Na uvedeném čísle budou pracovníci odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy připraveni pomoci při vyplňování formuláře k žádosti o dotaci a reagovat na dotazy s tím související.

../innovaeditor/assets/penize.jpg


1-4-2020 13:16              Print
0 0      
             SBĚRNÝ DVŮR VE KBELÍCH OTEVŘEN....


Po dohodě s provozovateli sběrných dvorů dojde k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města od 30.3.2020, v případě Městské části Praha 19 takto:

·Pražské služby, a.s. (Tel: +420 731 626 416)
otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom
- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  
o   PRAHA 19                                         Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely
 
         
·Ipodec - Čisté město, a.s. (Tel:+420 736 661 560)
otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech
o   PRAHA 19                                         K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice
../innovaeditor/assets/sberny_dvur.jpg


30-3-2020 17:03              Print
0 0      
             VÝROBA ROUŠEK PRO KBELSKÉ SENIORY


Dnes, v pátek 27. 3. začala distribuce roušek našitých dobrovolníky našim kbelským seniorům. Dobrovolníci roušky distribuují seniorům do schránek spolu s návodem a důležitými informacemi.
Připravených máme 1700 kusů a stále se šijí, takže se dostane opravdu na všechny. S výrobou se nekončí, látky a nařezaných polotovarů je stále dost a tak se šíje dal. Další nařezané polotovary se přivezou v pondělí v 7:30 hod.

Do výroby roušek se také zapojila zdarma i firma Applied Laser Technology z Letňan (www.lasers.cz), která z látek zakoupených ÚMČ Praha 19 řeže podle dodaných šablon polotovary, které dobrovolníkům šijícím roušky, velice usnadňuje práci.
Tyto polotovary si dobrovolníci od středečního rána mohou vyzvedávat na radnici.
KBELY SI POMÁHAJÍ
../innovaeditor/assets/SmartSelect_20200324-225346_Chrome.jpg


24-3-2020 22:44              Print
0 0      
             VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ


zdroj: vlada.cz
 
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
 

Mimořádná opatření

Informační linky

Celostátní infolinka 

1212

Ministerstvo dopravy
(mimořádná opatření v mezinárodní dopravě)
CZ +420 225 131 810
EN +420 225 131 820

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(informace pro podnikatele i spotřebitele)
+420 224 854 444

Ministerstvo zahraničních věcí
(návraty ze zahraničí)
+420 224 183 100
+420 224 183 200

Ministerstvo vnitra
(bezpečnost, hranice, pobyty)
+420 974 815 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
+420 778 725 602
+420 771 139 398

Ministerstvo zemědělství
(potravinářství, dotace, prvovýroba, lesní a zahradnické školky)
+420 221 814 595

Ministerstvo financí
(informace k daňovým opatřením)
+420 224 041 111

Ministerstvo kultury
+420 777 458 007

 
../innovaeditor/assets/virus.png


24-3-2020 10:22              Print
0 0      
             MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - INFORMACE PRO OBČANY O KORONAVIRU


 
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 
Celkový počet testovaných a počet laboratorně negativních případů je hlášen každý den v ranních hodinách s aktuálními čísly ke konci dne předchozího. Pozitivní případy jsou doplňovány průběžně během dne. 
 

Další informace najdete také na: https://bezpecnost.praha.eu  

 


V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

Příznaky:
Zvýšená teplota
Kašel
Dušnost
Bolest svalů
Únava

Jak snížit riziko nákazy:

Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní.

Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou.

Vyhýbejte se zjevně nemocným a místům s vyšším počtem lidí.

V případě, že pociťujete některý z příznaků, volejte: 112
 


../innovaeditor/assets/letakmv.jpg


9-3-2020 10:37              Print
0 0      
             NON STOP LINKA PRO SENIORY V PRAZE


Nejzranitelnější skupinou ohroženou koronavirem jsou senioři. Starším a nemocným lidem se proto nedoporučuje navštěvovat místa s vysokou koncentrací osob. Mezi tato místa patří supermarkety, pošty, lékařská zařízení nebo městská hromadná doprava.
 

Od pátku 13. března funguje nová bezplatná non-stop linka pro seniory nad 65 let.

800 160 166
nebo
FARNÍ CHARITA NERATOVICE
736 670 631
315 685 190
(Volat na ni mohou ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc.)

Na lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. a náš koordinační tým je následně propojí s některým z přihlášených dobrovolníků. 

Linku zřizuje město ve spolupráci s organizací ŽIVOT 90. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž, do pomoci se zapojí například hasiči, skauti a další dobrovolníci.

../innovaeditor/assets/linka_senior.png


16-3-2020 16:32              Print
0 0      
             KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY


../innovaeditor/assets/jpgon161002989.jpg


22-3-2020 13:16              Print
0 0      
             DOBROVOLNICKÁ POMOC PSYCHOTERAPEUTKY SENIORŮM


Psychoterapeutka Lucie Levitová z Kulturního a rodinného centra CoByDup se rozhodla zejména seniorům pomoci a poskytnout jim psychoterapeutickou podporu při pocitech strachu, úzkosti nebo jen při potřebě si postěžovat, svěřit se se svými obavami – prostě upustit „ventil".
 
Máte-li zájem či potřebu, kontaktujte Lucii Levitovou v následujících hodinách:
 
 úterý, čtvrtek, pátek              10:00 - 16:00          20:00 - 21:00   
 neděle ---------------     20:00 - 21:00
 
na telefonním čísle 605 822 186.

../innovaeditor/assets/krccobydup.jpg


24-3-2020 10:40              Print
0 0      
           

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 23 [další]1-10 z 223

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

duben 2020 (2)
březen 2020 (18)
únor 2020 (4)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>