Úvodní strana >> Úřad MČ >> Elektronické služby

Pravidla pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce


Zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup – tzv. elektronická úřední deska:

Obec je povinna řadu dokumentů zveřejňovat na úřední desce. Právní úpravu úřední desky obecního úřadu před 1. lednem 2006 upravuje § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění tehdy platném. Nabytím účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »SŘ«) došlo od 1. 1. 2006 ke sjednocení právní úpravy úřední desky pro všechny orgány veřejné správy v § 26 odst. 1 SŘ – podle tohoto ustanovení zřizuje každá obec jako správní orgán pro obec a všechny její orgány jedinou nepřetržitě veřejně přístupnou úřední desku, přičemž obsah této úřední desky musí obec zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (obvykle vyvěšením na tzv. »elektronické úřední desce« umístěné na internetu).

Definici »elektronické úřední desky« v našem právním řádu nenajdeme, je tím míněna v podstatě část obecních webových stránek zřízená na základě § 26 SŘ (typicky nazvaná Úřední deska, avšak nemusí to být pravidlem). Elektronická úřední deska obce na internetu je často pojatá šířeji než listinná úřední deska a obsahuje rovněž další informace a dokumenty, jejichž zveřejnění není povinné. Obec tak dává najevo jejich důležitost a vysoce oficiální povahu, a tím i jistou záruku jejich pravdivosti a ověřenosti. Jde tedy o dobrovolnou službu té části obyvatelstva, která používá internet, avšak bez právní závaznosti a vynutitelnosti.

Rozsah (okruh) zveřejňovaných dokumentů na elektronické úřední desce: Povinností obce podle ust. § 26 odst. 1 SŘ je zveřejňovat na elektronické úřední desce »celý obsah úřední desky«, tj. plný text písemností (nikoli jen pouhý seznam dokumentů), a to jak písemnosti doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 SŘ, tak veškeré další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. Sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je však nezveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup stiženo výhradně v případech, pokud tak zvláštní zákon výslovně stanoví. V naprosté většině případů tak postačí k nabytí platnosti (účinnosti) dokumentu vyvěšení na listinné úřední desce obce, výjimkou je např. zmíněné doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ.

Obsah zveřejňovaných dokumentů na elektronické úřední desce: Postačuje vhodně upravený, vlastní text dokumentu, nikoli nutně stejnopis originálu z listinné úřední desky (což vyplývá jak z ust. § 26 odst. 1 SŘ, tak i z ustanovení § 65 odst 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, avšak při zachování totožného obsahu dokumentů.

Časové náležitosti zveřejnění dokumentů na elektronické úřední desce obce: Vzhledem k obsahové provázanosti listinné úřední desky a elektronické úřední desky, jak vyplývá z ust. § 26 odst. 1 SŘ, lze přinejmenším doporučit časově shodné vyvěšení (či alespoň bez zbytečného odkladu) dokumentu z listinné úřední desky obce na elektronické úřední desce obce. Tentýž postup lze doporučit pro data sejmutí dokumentů z elektronické úřední desky. Vzhledem k výše zmíněné absenci právní úpravy elektronické úřední desky je však fakticky záležitostí obce, jaké časové lhůty pro vyvěšení dokumentů na elektronické úřední desce obce skutečně zvolí (kratší/stejné/delší); výjimkou jsou případy, kdy je lhůta pro vyvěšení dokumentu na elektronické úřední desce stanovena přímo zákonem (doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ).

Konkrétní umístění elektronické úřední desky v rámci webových stránek obce není závazně stanoveno, u převážné většiny obcí však lze předpokládat formu samostatné rubriky webových stránek nazvané »Úřední deska« (popř. obdobným výstižným výrazem). Zde je nutno přihlédnout zejména k požadavku na přehlednost a snadnou orientaci uživatele v rámci webových stránek obce.
 

OKRUH POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE


Okruh dokumentů povinně zveřejňovaných kromě úřední desky současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce obce, je následující:

a) Dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
- doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu obcí samou podle § 25 odst. 2 SŘ – s výslovně stanovenou sankcí neplatnosti doručení při nezveřejnění na elektronické úřední desce obce.

b) Dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon o obcích«):
- je vhodné uvést, že zákon o obcích (obdobně jako jiné zvláštní zákony – viz dále) nestanoví neúčinnost dokumentu při jeho zveřejnění pouze na listinné úřední desce obce a nikoli už způsobem umožňujícím dálkový přístup, ze strany obce však tímto opomenutím dochází k porušení § 26 SŘ.

- způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na elektronické úřední desce obce, se v souladu s ust. § 26 odst. 1 SŘ obligatorně publikují následující dokumenty:

- obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (§ 12 odst. 1 zákona o obcích),

- záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku (§ 39 odst. 1 zákona o obcích),

- rozhodnutí krajského úřadu o přenesení (části) výkonu přenesené působnosti obce na pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří (§ 65 odst. 2 zákona o obcích),

- rozhodnutí Ministerstva vnitra o přenesení (části) výkonu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 66b odst. 2 zákona o obcích),

- rozhodnutí Ministerstva vnitra o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem (§ 66b odst. 4 zákona o obcích),

- uzavřené veřejnoprávní smlouvy (§ 66c odst. 2 zákona o obcích),

- oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva, který má být volen v následujícím volebním období (§ 68 odst. 2 zákona o obcích),

- oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (§ 93 odst. 1 zákona o obcích),

- rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce /viz § 128 odst. 1 písm. a) zákona o obcích/,

- nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení /§ 128 odst. 1 písm. b) zákona o obcích/;

- rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti /§ 128 odst. 1 písm. c) zákona o obcích/,

- rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce /§ 128 odst. 1 písm.


d) zákona o obcích/;
- rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce platnosti (viz § 128 odst. 1 písm. e) zákona o obcích);

- informace o jednání zastupitelstva obce ve věci seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti včetně návrhu opatření v případě zjištěných nezákonností, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce (viz § 129a odst. 8 zákona o obcích).
c) Zveřejnění povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce obce:

- zejména informace podle § 5 odst. 1 InfZ mohou být zveřejněny na webových stránkách obce v rámci elektronické úřední desky, neboť InfZ zde nepřímo předpokládá jejich uveřejnění na (listinné) úřední desce obce, avšak v tomto případě není vyloučeno jejich odlišné umístění kdekoli v rámci webových stránek obce (jako u ostatních povinně zveřejňovaných informací podle InfZ).
d) Informace a dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zvláštních zákonů:

- způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na elektronické úřední desce obce, se v souladu s ust. § 26 odst. 1 SŘ obligatorně zveřejňují zejména následující informace a dokumenty různých orgánů a institucí:

- Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
§ 27 odst. 3 – seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů,
§ 47 – vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce zveřejněním zápisu o výsledku voleb.

- Podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 13 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení (nevyhlášení) místního referenda na návrh přípravného výboru,
§ 14 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva,
§ 46 odst. 1 – vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu v obci.

- Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:
§ 49 odst. 5 – při doručování písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osobě, která není známa, nebo při doručování hromadným předpisným seznamem zveřejní veřejnou vyhlášku na žádost správce daně též obecní úřad v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla, popřípadě obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.

- Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§ 20 – zveřejňování písemností ve věcech územního plánování při doručování veřejnou vyhláškou.

- Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§ 76 – nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních.

- Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 37 odst. 3 – informace o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na vybrané parkoviště.

- Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 85 – nařízení krajské hygienické stanice o mimořádných opatřeních při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu zveřejňují mj. obce v nařízení určené.

- Podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů:
§ 12 odst. 4 – uveřejnění oznámení o dražbě nemovitosti.

- Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
§ 16 – zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních v režimu tohoto zákona mj. dotčenými obcemi.

- Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:
§ 8 – obec, na jejímž území je nebo má být umístěno povolované zařízení, zveřejní stručné shrnutí údajů o žádosti o vydání povolení a informace o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie.

- Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§ 3 – rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení a zrušení stavu nebezpečí zveřejňují i obce, na jejichž území je stav nebezpečí vyhlášen.

- Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 11 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu obce,
§ 17 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Uvedený výčet »zvláštních zákonů« (ve vztahu k SŘ), které ve spojení s ust. § 26 odst. 1 SŘ ukládají obcím povinnost zveřejnit některé informace vedle úřední desky také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce obce), je vzhledem k jejich množství pouze příkladný; umožňuje však učinit si dostatečnou představu o různorodosti dokumentů, které se na elektronické úřední desce obce na internetu mohou objevit.

Jak bylo uvedeno výše, zvláštní zákony prozatím nesankcionují neplatností (neúčinností) nezveřejnění dokumentu na elektronické úřední desce obce ale do budoucna to rozhodně nelze vyloučit. I při zveřejňování obsahu úřední desky obce na internetu je obec povinna striktně zachovávat ochranu osobních údajů dotčených subjektů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.