Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> Elektronická podatelna
 
Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna Městské části Praha 19.

Elektronická podatelna Městské části Praha 19 je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Úřad městské části Praha 19. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronická adresa podatelny je:    podatelna@kbely.mepnet.cz

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

   podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů
   podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
   ve znění pozdějších předpisů
   podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
   podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
   vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   podání podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
   ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Upozornění:
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
  •    neakreditovaná certifikační autorita
  •    obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
  •    prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

·    formát *.txt (prostý text)
·    formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
·    formát *.rtf (rich text format)
·    formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
·    formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
·    formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
·    formát *.pdf


Povolená velikost datových zpráv - 1MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM, USB Flashdisk) lze přímo předávat do hlavní podatelny Městské části Praha 19 , Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely, 197 04.

V případě zjištění výskytu počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (program obsahující vir) nebo chybného formátu dat - zpráva není vůbec zpracovávána a odesílatel je informován o nezpracování zprávy. V případě nevyžádané zprávy (spamu) - zpráva není vůbec zpracována a odesílatel není informován o nezpracování zprávy.