Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
  • Kontakt
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda pouze pro MČ Praha 19 (k.ú. Kbely):
povolování kácení dřevin, vydávání rybářských lístků, evidence malých zdrojů znečištění ovzduší, kontroly nakládání s odpady u fyzických osob, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut, harmonogramy VOK, harmonogramy bioodpadu, odpadkové koše aj.

agenda pro správní obvod Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř):
vydávání loveckých lístků, evidence přepravy nebezpečných odpadů, evidence zařízení na využívání či odstraňování odpadů, evidence produkce odpadů, kontroly odpadového hospodářství u původců odpadu, povolování trvalého či dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoviska ke stavebním a územním řízením z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska nakládání s odpady, evidence stanovišť včelstev, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut aj., vodoprávní úřad - stavební povolení a kolaudace vodních děl, povolení k nakládání s vodami, ochrana vod, DIR, vyjadřování k činnosti na komunikacích, péče o vzhled městské části včetně komunikací a dopravy.
Kontaktní adresa:

detašované pracoviště
Železnobrodská 825,
Praha – Kbely,
1. patro
tel.: 286 85 01 84
fax: 286 85 56 37

Vodoprávní úřad
1. patro
tel.: 286 85 56 36
fax: 286 85 56 37

Doprava a místní hospodářství
1. patro
tel: 286 85 01 82
fax: 286 85 56 37


Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství - 1. patro, kancelář č. 3
Zeleň, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství

Bc. Blanka Pokorná, DiS.
286 85 01 84

Oddělení životního prostředí

Odborný referent - 1. patro, kancelář č. 2
Vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu

Mgr. Daniel Majtner
286 85 56 36

Referent - 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků

Ing. Richard Weinert
286 85 01 84

Vodoprávní úřad - 1. patro, kancelář č. 2
Vodní hospodářství, vyjadřování ke stavbám, doprava

Mgr. Bc. Tomáš Marek
286 85 56 36

oddělení dopravy a místního hospodářství

Referent oddělení dopravy a místního hospodářství - 1. patro, kancelář č. 1
Doprava, místní hospodářství

Mgr. Radek Čermák
286 85 01 82Sezónní svoz BIOODPADU 2018 - Svoz soukromých nádob
 Každé sudé úterý od 3. 4. 2018 do 27. 11. 2018 - Kontakt: tel. 284 091 451

Aktuální data o přistavených kontejnerech najdete v kalendáři akcí, či přímo na stránce odpady. UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

V topné sezóně dochází pravidelně ke zhoršení kvality ovzduší. Podstatnou měrou se na této situaci podílí emise z lokálních zdrojů vytápění, tedy z domácností. Spalování tuhých paliv je vždy doprovázeno produkcí znečišťujících látek a obecným zájmem by mělo být snížení jejich množství na přijatelnou úroveň. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší proto stanovil provozovatelům spalovacích zařízení významné povinnosti.

Především jde o povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby, proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). Seznam odborně způsobilých osob bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Doklad o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, bude provozovatel předkládat na vyžádání úřadu městské části. Provedení první kontroly musí provozovatel zajistit nejpozději do 31.12.2016. Pokud provozovatel kontrolu neprovede nebo nepředloží na vyžádání doklad o provedení této kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Dalším zásadním požadavkem vyplývajícím ze zákona o ochraně ovzduší je, že všechny spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, budou muset od 1.září 2022 splňovat emisní parametry uvedené v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3 podle normy ČSN EN 303-5:2012. Pokud spalovací zdroj tyto parametry nesplní, bude nutné ho nejpozději do 1.9.2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení.
Zákon o ochraně ovzduší rovněž stanovuje emisní limity pro kotle, které musí splnit výrobce a dovozce při uvedení zařízení na trh. Od ledna 2014 se mohou v ČR prodávat pouze kotle, které splňují požadavky uvedené v příloze 10 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3.  Od ledna 2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 4 (platí pro kotle o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW).

Další povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů:
· uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto zdroje  stanovenými zákonem o ochraně ovzduší a výrobcem
·  dodržovat přípustnou tmavost kouře
· spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 415/2012 Sb. a jsou určená výrobcem zdroje
·  je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
· je zakázáno spalovat dřevotřísku, překližku nebo jiné lepené dřevo, dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky a jakýkoliv odpad
·  předkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu zdroje

Mgr. Daniel Majtner
OŽPD
02.02.  Mezinárodní den mokřadů
21.03. První jarní den
22.03. Světový den vody
23.03. Světový meteorologický den
01.04. Den ptactva
07.04. Světový den zdraví
21.04. Den proti hluku
22.04. Den Země
24.04. Den laboratorních zvířat
01.05. Mezinárodní den ptačího zpěvu
22.05.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24.05. Evropský den parků
31.05. Světový den bez tabáku
31.05. Den otevírání studánek
01.06. Den dětí
05.06. Světový den životního prostředí
08.06. Mezinárodní den oceánů
17.06. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
21.06. Den květů
21.06. Letní slunovrat
11.07.  Světový den populace
09.08.  Mezinárodní den původního obyvatelstva
16.09. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19.09. Ukliďme svět
22.09. Evropský den bez aut
04.10. Světový den zvířat
16.10.  Světový den výživy
17.10.  Mezinárodní den za vymýcení chudoby
20.10.  Den stromů
24.10. Den OSN + Světový den informací pro rozvoj
01.11. Bonnská úmluva
14.11. Světový den bez aut
16.11. Den bez cigaret
17.12. Úmluva o světovém dědictví
21.12. Zimní slunovratpodle § 27 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 18/2010 Sb HMP - o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozměňujících vyhlášek.