Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
  • Agenda
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda pouze pro MČ Praha 19 (k.ú. Kbely):
povolování kácení dřevin, vydávání rybářských lístků, evidence malých zdrojů znečištění ovzduší, kontroly nakládání s odpady u fyzických osob, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut, harmonogramy VOK, harmonogramy bioodpadu, odpadkové koše aj.

agenda pro správní obvod Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř):
vydávání loveckých lístků, evidence přepravy nebezpečných odpadů, evidence zařízení na využívání či odstraňování odpadů, evidence produkce odpadů, kontroly odpadového hospodářství u původců odpadu, povolování trvalého či dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoviska ke stavebním a územním řízením z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska nakládání s odpady, evidence stanovišť včelstev, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut aj., vodoprávní úřad - stavební povolení a kolaudace vodních děl, povolení k nakládání s vodami, ochrana vod, DIR, vyjadřování k činnosti na komunikacích, péče o vzhled městské části včetně komunikací a dopravy.
Kontaktní adresa:

detašované pracoviště
Železnobrodská 825,
Praha – Kbely,
1. patro
tel.: 286 85 01 84
fax: 286 85 56 37

Vodoprávní úřad
1. patro
tel.: 286 85 56 36
fax: 286 85 56 37

Doprava a místní hospodářství
1. patro
tel: 286 85 01 82
fax: 286 85 56 37


Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství - 1. patro, kancelář č. 3
Zeleň, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství

Bc. Blanka Pokorná, DiS.
286 85 01 84

Oddělení životního prostředí

Odborný referent - 1. patro, kancelář č. 2
Vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu

Mgr. Daniel Majtner
286 85 56 36

Referent - 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků

Ing. Richard Weinert
286 85 01 84

Vodoprávní úřad - 1. patro, kancelář č. 2
Vodní hospodářství, vyjadřování ke stavbám, doprava

Mgr. Bc. Tomáš Marek
286 85 56 36

Oddělení dopravy a místního hospodářství

Referent oddělení dopravy  - 1. patro, kancelář č. 1

Pavel Holeček
286 85 01 82

Referent oddělení dopravy a místního hospodářství - 1. patro, kancelář č. 1
Doprava, místní hospodářství

Mgr. Radek Čermák
286 85 01 82


Leták - jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - Ministerstvo životního prostředí KARANTÉNA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PODMÍNKÁCH HL. M. PRAHY DO 24.3.2020 


 Po dohodě s provozovateli sběrných dvorů dojde k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města od 30.3.2020, v případě Městské části Praha 19 takto:

·         Pražské služby, a.s. (Tel: +420 731 626 416)
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom
- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  
o   PRAHA 19                                         Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely
         
·         Ipodec - Čisté město, a.s. (Tel:+420 736 661 560)
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech
o   PRAHA 19                                         K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice


v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU" a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24.3.2020 následovně: 

1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech, 
2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
4)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24.3.2020.

5)      Svoz nebezpečného odpadu: 

a)      Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
b)      Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
c)       Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností: 
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). 
Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

V topné sezóně dochází pravidelně ke zhoršení kvality ovzduší. Podstatnou měrou se na této situaci podílí emise z lokálních zdrojů vytápění, tedy z domácností. Spalování tuhých paliv je vždy doprovázeno produkcí znečišťujících látek a obecným zájmem by mělo být snížení jejich množství na přijatelnou úroveň. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší proto stanovil provozovatelům spalovacích zařízení významné povinnosti.

Především jde o povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby, proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). Seznam odborně způsobilých osob bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Doklad o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, bude provozovatel předkládat na vyžádání úřadu městské části. Provedení první kontroly musí provozovatel zajistit nejpozději do 31.12.2016. Pokud provozovatel kontrolu neprovede nebo nepředloží na vyžádání doklad o provedení této kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Dalším zásadním požadavkem vyplývajícím ze zákona o ochraně ovzduší je, že všechny spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, budou muset od 1.září 2022 splňovat emisní parametry uvedené v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3 podle normy ČSN EN 303-5:2012. Pokud spalovací zdroj tyto parametry nesplní, bude nutné ho nejpozději do 1.9.2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení.
Zákon o ochraně ovzduší rovněž stanovuje emisní limity pro kotle, které musí splnit výrobce a dovozce při uvedení zařízení na trh. Od ledna 2014 se mohou v ČR prodávat pouze kotle, které splňují požadavky uvedené v příloze 10 zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3.  Od ledna 2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 4 (platí pro kotle o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW).

Další povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů:
· uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto zdroje  stanovenými zákonem o ochraně ovzduší a výrobcem
·  dodržovat přípustnou tmavost kouře
· spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 415/2012 Sb. a jsou určená výrobcem zdroje
·  je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
· je zakázáno spalovat dřevotřísku, překližku nebo jiné lepené dřevo, dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky a jakýkoliv odpad
·  předkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu zdroje

Mgr. Daniel Majtner
OŽPD

PVK DOPORUČJÍ KONTROLU VODY ZE SOUKROMÝCH STUDNÍ
PVK DOPORUČJÍ KONTROLU VODY ZE SOUKROMÝCH STUDNÍ

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrol, proto Pražské vodovody a kanalizace doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat. „Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun včetně DPH. V loňském roce provedla laboratoř PVK 466 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 85 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody.
Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Často byl překročen limit u dusičnanů (limit 50 mg/l) a v některých případech také limit pro zákal nebo železo.
Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 100 nebo laborator@pvk.cz.

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2019
Informace o možnosti získání dotace z Programu Čistá energie Praha 2019

Dne 6.5.2019 schválila Rada hl.m. Prahy vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2019, jehož účelem je motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech.
Program se vztahuje na tyto projekty:
·       náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a solární termické a fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody);
·       náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
·       náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
·       příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy;
·       instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
·       regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů;
·       rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).
 
Program se nevztahuje na tyto projekty:
 
·       jiné než kondenzační plynové kotle;
·       topný systém využívající topný plyn nebo elektřinu nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě (nevztahuje se na obnovitelné zdroje energie);
·       tepelné čerpadlo v novostavbě a výměna původního plynového kotle za nový v případě bytu, který je v katastru nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou rekreaci;
·       přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;
·       decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro jednotlivé bytové jednotky);
·       mobilní klimatizační jednotky;
·       projekt, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.
O dotaci mohou žádat fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1.9.2018 do 30.8.2019.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 je vymezena termínem od 10.6.2019 do 30.8.2019. Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace je do 20.12.2019.
Další informace ke zpracování žádosti poskytuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení udržitelné energetiky, Jungmannova 35, Praha 1, email: dotace.topeni@praha.eu. Na telefonních číslech 236 004 314 a 236 004 206 lze předem domluvit osobní konzultace. Veškeré informace k Programu jsou k dispozici na internetových stránkách HMP http://portalzp.praha.eu.
Daniel Majtner, OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu


2020 - informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
2019 - informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíSezónní svoz BIOODPADU 2021 - Svoz soukromých nádob
 Každé sudé úterý - 2. 4. 2021 - 26. 11. 2021 - tel. 284 091 451

 kompletní info na:

Aktuální data o přistavených kontejnerech najdete v kalendáři akcí, či přímo na stránce odpady.

Název projektu:                Praha 19 Kbely - alternativní způsob dopravy
Číslo projektu:                  1191100157

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.podle § 27 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 18/2010 Sb HMP - o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozměňujících vyhlášek.