Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • Kontakt
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda:
Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.
Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.
Mimoto se s pracovnicemi OSPOD  můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.
Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.
Sociální pracovník    -   poskytuje  odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.
Pečovatelskou službu na území naší MČ poskytuje Farní Charita Neratovice.
Kurátor pro dospělé  -  poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.
Veřejný opatrovník   -   stará se o osoby omezené ve svéprávnosti.

Sociální pracovník, kurátor pro dospělé a veřejný opatrovník - poskytují informace o různých zařízeních sociální péče  -  domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, ubytovnách  apod.

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si ještě můžete vyřídit:
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením  -  k výměně stávajícího nebo vystavení nového parkovacího průkazu je nutné doložit: fotografii stejného formátu jako na OP, platný OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, neplatnou parkovací kartu
zvláštního  příjemce dávek důchodového pojištění  - v případě  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu příjemce důchodových dávek.

V případě osamělého imobilního občana je po telefonické domluvě možná návštěva sociální pracovnice.

UPOZORNĚNÍ
Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha 19 -
vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 - Prosek

Kontaktní adresa:

detašované pracoviště
Železnobrodská 764,
Praha 9 - Kbely,
vchod vedle zdravotního střediska
Vedoucí odboru, zvláštní příjemce, parkovací průkazy, kancelář č. 8

Jaroslava Kučerová
286 010 140

Veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé občany, sociální pracovník, kancelář č.1

Bc. Ingrid Bujňáková
286 010 144

Referent OSVZ, zvláštní příjemce, parkovací průkazy, kancelář č.7

Michaela Báčová
286 010 145

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, kancelář č. 6

Mgr. Pavlína Procházková
286 010 147

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče, kancelář č. 5

Mgr. Michaela Brázdilová
286 010 152

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče, kancelář č. 6

Bc. Zuzana Klementová, DiS.
286 010 154
Zachraňte mne


To si přeje při ohrožení každý a je rád, že profesionálové v zachraňování, tedy hasiči, policie a zdravotníci, to dovedou. A což teprve lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby i v běžném životě! Při povodni či úniku plynu, při požáru nebo při teroristickém útoku jsou však právě tito lidé v ještě větším nebezpečí než ostatní.
Bezplatnou službu registrace pro ně přichystala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (projekt je totiž financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy, z programu JPD 3). Díky ní je na jejich přání mohou vyškolení registrační pracovníci - registrátoři zařadit do registru pro použití v pražském Integrovaném záchranném systému. Většina registrátorů má zdravotní postižení, a tak dobře rozumějí obtížím, které z toho plynou. Poskytnou rady, jak jednat při krizových událostech, pomohou vytvořit nouzový seznam úkonů, jež je potřeba učinit před případnou evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou. Všichni, kdo přijdou do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně osobních údajů.

Představme si to na příkladu:
Pan Petrželka je hluchoslepý, bydlí v místě, které zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, se na mapě znázorňující zatopenou část objeví upozornění, že tam bydlí a potřebuje zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním byli schopni komunikovat, spojí se s organizací, která je s to pomoci, a zorganizují odpovídající následnou péči, pokud je nutná evakuace.

Jak se s registrátory spojit:
Pro osoby se sluchovým postižením - Lenka Hejlová, 235 521 412, 774 737 901;

pro osoby s hluchoslepotou - Martina Hanusová, 283 880 594, 774 737 902;

pro seniory - Ivana Černá, 222 333 546, 774 737 903;

pro osoby s mentálním postižením - Věra Hrádková, 286 586 428, 774 737 904;

pro osoby se zrakovým postižením - Ilona Ozimková, 221 462 491, 774 737 906;

pro osoby s duševními nemocemi - Břetislav Košťál, 233 551 241, l. 207, 774 737 907;

pro osoby s interními nemocemi - Miroslav Diviš, 235 300 053, 774 737 908;

pro osoby s tělesným postižením - Tomáš Lanc, 224 827 210, 777 949 127


Info o DPS


Významnou událostí Kbel bylo předání Domu s pečovatelskou službou Kbely (DPS), nyní Dům pro seniory na Mladoboleslavské ulici 20 do péče Městské části Praha 19 - Kbely. Událost se uskutečnila 21. října 2002. Úřad MČ Praha 19 tento dům provozuje a pečuje o něj. V této zdařile zrekonstruované historické budově z roku 1888 si mohou klienti objednávat dle svého výběru a uvážení pečovatelskou službu či jiné služby spojené s péčí o potřebné a seniory. Městská část Praha 19 není poskytovatelem pečovatelských služeb, ale má za povinnost nejen obyvatelům Domu pro seniory tyto služby z celé škály poskytovatelů nabízet či zprostředkovávat, a to prostřednictvím pracovnic sociálního odboru. Nyní má v budově na Mladoboleslavské ulici svou kancelář Farní Charita Neratovice, která v celé naší lokalitě také poskytuje pečovatelskou službu včetně služby zdravotní a ošetřovatelské.
Dům pro seniory je samozřejmě vybudován jako bezbariérový včetně 36 bytových jednotek. Objekt má 29 garsoniér a sedm dvougarsoniér. K dispozici je také prostorná společenská místnost s televizí doplněná kuchyňkou, středisko osobní hygieny, prostory pro stálou zdravotnickou službu, zázemí pro pečovatelky. Bez využití jistě nezůstane prostorná, upravená zahrada a 21 krytých parkovacích míst. Městská část Praha 19 po převzetí dokončené stavby za více jak padesát milionů korun, (MČ Praha 19 přispěla třemi miliony korun) jejímž investorem byl Odbor městského investora hl. m. Prahy a stavitelem firma Geosan group a.s., bude prostory dále vybavovat a vylepšovat. A to tak, aby zůstala podtržena atmosféra krásné budovy, aby se zde především její obyvatelé a návštěvníci cítili příjemně, jako doma. Pro městskou část byla tato stavba prestižní záležitostí a věnovala jí maximální úsilí. Vždyť teprve na podzim roku 1999 zastupitelstvo MČ odsouhlasilo záměr vybudovat z historické budovy Staré školy novou DPS. V roce 2000 byla nemalým nákladem zadána projektová dokumentace, současně byla zahájena jednání o přidělení dotací či převzetí stavby Odborem městského investora. To se uskutečnilo v roce 2001 a v prosinci byla zahájena výstavba s tím, že bude dokončena v říjnu 2002. To se také podařilo. Především díky neustálému dohledu a péči úřadu městské části. Ještě před dokončením stavby se Městská část Praha 19 jako provozovatel (DPS) Domu pro seniory rozhodla věnovat sedm bytů pražskému magistrátu jako pomoc při řešení bytové otázky lidem postiženým povodněmi. V prosinci 2002 se nastěhovali první nájemníci...