Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor občansko - správní
  • Kontakt
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Potřebuji vyřídit...

agenda: vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství, výpisy z Czechpointu (viz níže).


Výpisy z Czech - pointu, ověřování podpisů a listin
PO
8:00 - 12:00
13:00  - 18:00
ÚT
8:00 - 12:00
13:00  - 15:00
ST
8:00 - 12:00
13:00  - 18:00
ČT
8:00 - 12:00
13:00  - 15:00
8:00 - 12:00
13:00  - 14:00

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

· výpis z katastru nemovitostí ( 1. stránka 100,- Kč každá další 50,- Kč)
· výpis z obchodního rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
· výpis z živnostenského rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
· výpis z trestního rejstříku osob ( právnických i fyzických)   100,- Kč
· insolvenční rejstřík   100,- Kč
· bodové hodnocení řidiče  100,- Kč
· konverze dokumentů 30,- Kč za stránku
· datové schránky, zřízení, zrušení   - zdarma
· výpis snímku katastrální mapy   100,- Kč
· kopírování dokumentů    A4  2,- Kč     A3  4,- Kč
. zprostředkovaná identifikace 200,-Kč


POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY - INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133//1999 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
Pro lepší informovanost občanů byly Ministerstvem Vnitra zpracovány letáky, týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů.

 
 
 
 


Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 30
fax: 284 08 08 15
přízemí vpravoVedoucí odboru - přízemí, kancelář č. 012

Bohumil Sobotka
284 0808 30

Matrika - přízemí, kancelář č. 013

Jarmila Konrádová
284 0808 38

Matrika - přízemí, kancelář č. 013

Zdenka Podskalská
284 0808 36

Občanské průkazy - přízemí, kancelář č. 008

Nataša Semecká
284 0808 33

Cestovní doklady - přízemí, kancelář č. 008

Barbora Valentová
284 0808 34 (79)

Evidence obyvatel - přízemí, kancelář č. 008

Pavla Vítovská
284 0808 37

Podatelna, CzechPoint, Ověřování - přízemí, kancelář č. 005

Vladimíra Bíšková
284 0808 53, podatelna ve vestibulu

Podatelna, CzechPoint - přízemí, kancelář č. 005

Růžena Šťovíčková
284 0808 44, podatelna ve vestibulu


  Svatební síň


Pro zájemce, kteří chtějí prožít slavnostní chvíle v důstojném prostředí, byla vybudována obřadní síň, která není jenom hezkou místností, ale poskytuje komfort svého zázemí. Samostatná místnost pro obřadníka s ovládáním ozvučení, šatna, bezbariérový přístup i WC, oddělená úpravna, možnost úpravy velikosti prostoru. Za zmínku samozřejmě stojí skutečnost, že je obřadní síň součástí Lidového domu, který poskytuje další možnosti využití.


Svatby na ÚMČ Praha 19

Velmi nás těší, že uvažujete o uzavření manželství na našem matričním úřadě.

Doklady potřebné k uzavření manželství :
platné občanské průkazy, rodné listy snoubenců, u rozvedených – rozsudek o rozvodu opatřený doložkou o nabytí právní moci, u ovdovělých – úmrtní list (manžela nebo manželky), u cizinců – Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Svatební síň
Oddací dny :
čtvrtek a pátek od 10.00 hod. do 13.30 hod.
Adresa svatební síně :
Toužimská 244, Praha 9 – Kbely
Kapacita svatební síně :
30 osob

Další prostory pro uzavírání manželství
Hoffmannův dvůr v Praze 9 – Vinoři, www.hoffmanuv-dvur.cz
Ctěnický zámek v Praze 9 – Vinoři, www.zamekctenice.cz

Zlaté svatby
Možnost uspořádání zlaté svatby po padesáti letech trvání manželství novým slavnostním obřadem. Informace na tel. č. 284080836 nebo 38.


  Určení otcovství

Doklady potřebné k sepsání  „souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství“ buď k narozenému nebo nenarozenému dítěti :
rodné listy rodičů, platné občanské průkazy, těhotenský průkaz matky, v případě rozvodu manželství matky – rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci, v případě ovdovělé matky – úmrtní list manžela.  Občanské průkazy

Vydávání občanských průkazů - Základní informace


Občanský průkaz (dále jen OP) dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
Nově možno za poplatek 500,- Kč požádat o OP s kontaktním elektronickým čipem, do kterého se zapíše číslo OP a dále může občan požádat o zapsání elektronického podpisu (za poplatek zapisuje certifikovaná autorita - zákon č. 227/2000 Sb.).
Nově OP lze na žádost vydat i občanovi od narození do 15 let a občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR - za poplatek 50,- Kč.
Nově se nepředkládá fotografie a písemná žádost, pořizuje na místě pracovník osobních dokladů. Je tedy nutná přítomnost žadatele (i dítě do 15 let!).
Nově údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.
Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou!
Nově změna v době platnosti občanského průkazu pro občany starší 70 let. Tento občanský průkaz bude mít dobu platnosti na 35 let, pokud nedojde ke změnám údajů uvedeným v dokladu.
Nově zpoplatněno vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, a to částkou 200,- Kč.
Nově zpoplatněno převzetí občanského průkazu na jiném úřadě, než kde si občan požádal o jeho vyhotovení, a to částkou 100,- Kč.

Kde podat žádost


Žádat o OP může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Občanský průkaz před dovršením a po dovršení 15 let věku

Vydání občanského průkazu pro občana po dovršení  15 let:


-       o vydání OP žádá občan nejdříve v den dovršení 15 let věku,
-       předkládá rodný list,  
-        další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
-       doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz /podklady k ověření státního občanství tj. rodné listy rodičů/ .jeho osobní účast  je nutná z důvodu pořízení jeho podoby,
-       nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP),
-       lhůta pro vydání je 30 dnů,
-       platnost dokladu  je 10 let.

Pro splnění povinnosti občana, který dosáhl 15 let věku, je nutné požádat o vydání 1. OP nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby byl občanský průkaz vydán bez správního poplatku a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Vydání občanského průkazu pro děti do 15 let:
-       vydání dokladu žádá zákonný zástupce  a předkládá svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte,  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
-       doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz /podklady k ověření státního občanství tj. rodné listy rodičů/ .jeho osobní účast  je nutná z důvodu pořízení jeho podoby,
-       osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby,
-       nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP),
-       správní poplatek činí 50 Kč,
-       lhůta pro vydání je 30 dnů,
-       platnost dokladu  je 5 let.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit
a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu  občanovi, jehož  svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit
a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti  občana,
c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude OP vystaven.

Převzetí občanského průkazu


Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně
  • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník, za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejíchž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
Upozornění pro občany
Vydávání občanských průkazů musí mít vždy právní oporu v zákoně, tzn.,  že vydání dokladu umožní buď zákon o občanských průkazech, nebo zákon o správních poplatcích.
Pokud je občan držitelem  platného občanského průkazu, může o vydání nového dokladu požádat pouze v těchto případech:
-       vydání  e-OP s čipem za správní poplatek ve výši 500,– Kč poplatcích)
-       vydání e-OP  bez čipu z důvodu zapsání titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, za správní poplatek  200,– Kč

Matriční doklady, doklad o vzdělání  
Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 
Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
 
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed /zvláštní matrika/, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d).
 
Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Správní poplatky
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
500,- Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
100,- Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce
100,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let
50,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky
100,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
100,- Kč
Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu
100,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu                                         
200,- Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti
100,- Kč


Odcizení, ztráta, poškození občanského průkazu a povinnosti občanů

Zvláštní vydání OP:
Vydání OP za zvláštních podmínek s kratší dobou platnosti.
1. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení lze požádat o vydání OP s platností na dobu 1 měsíce (jde o OP bez strojově čitelné zóny).
Občan je povinen předložit:
-    vyplněnou žádost o OP bez strojově čitelných údajů
-    2 fotografie odpovídající současné podobě (rozměr 35 x 45 mm), zobrazovaná osoba musí mít čelní pozici hlavy, neutrální výraz (bez úsměvu) a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy  
-    doklad, prokazující totožnost - rodný list nebo rodný a křestní list nebo jiný obdobný doklad
-    případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP
-    Žádost o OP bez strojově čitelných údajů je nutné předložit současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji.
-    OP bez strojově čitelných údajů se do doby vydání OP se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

Držitel občanského průkazu je povinen dle § 14 zákona o občanských  průkazech:

-         s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím
-         ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu poškození, ztrátu, odcizení, zničení nebo zneužití občanského průkazu. Vpřípadě odcizení může občan tuto skutečnost nahlásit též policii
-         v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu

požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů:
-    po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti uplynutím doby uvedené v OP, nebo ohlášením ztráty, odcizení nebo zničení
-    po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství
-    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
-    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo
-    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné
-    po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera
-    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
-    po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
-    po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

-         odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti
-         při převzetí nového občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány
-         dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu  podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu

Povinnosti dalších osob:

-         každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii
-         stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
-         každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

Potvrzení o občanském průkazu se občanovi vydá při:
-         ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
-         zadržení neplatného občanského průkazu
-         nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání
-         odevzdání OP jestliže občan pozbyl státní občanství ČR, ukončil trvalý pobyt na území ČR, požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí
-         odevzdání OP opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
-         odevzdání OP nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
-         Potvrzení o OP vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie ČR jen tehdy, pokud je jí nahlášeno odcizení OP, je jí odevzdán nalezený OP nebo při zadržení občanského průkazu.
Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou, vystavuje se s dobou platnosti na 2 měsíce při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP, zadržení neplatného OP a nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání. V ostatních případech na dobu neomezenou. Úřad vystaví potvrzení pouze jednou. Občan je povinen si požádat o vydání občanského průkazu.
Na potvrzení o občanském průkazu nelze :
-                     provádět žádné finanční transakce
-                     převádět nemovitosti
-                     na poště vyzvednout doporučený dopis ani finanční hotovost
-                     převzít důchod
-                     uzavřít sňatek
-                     žádat sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti
-                     provést změnu trvalého pobytu občana
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP může občan požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že:
(§ 16a zákona o občanských průkazech)
-    poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 citovaného zákona  
-    poruší povinnost chránit občanský průkaz  před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
-    nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v §14 odst. 1 písm. d) citovaného zákona
-    ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
-    neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
-    poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
-    ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
-    v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle § 24 odst. 2 citovaného zákona
-    úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
-    požaduje nebo příjme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
-    pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2 citovaného zákona
-    nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let
-    neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
-    prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil
-    neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
-    neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu
Za přestupek podle § 16a odst.1 písm. a) a n) lze uložit pokutu   do 15 000 Kč.
Za přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Za přestupek podle § 16a odst. 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů  s dobou platnosti jeden měsíc

§ 24c zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva,  nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie ze současné doby.

Elektronická služba, kterou lze využít

Nově možnost elektronického podání - viz stránky MV ČR

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
( Zákony jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů.)
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta
Občan se dopouští přestupku v případě, když:
-           nepožádá o nový OP při skončení jeho platnosti a změně osobních údajů do 15 dnů po obdržení příslušných dokladů
-           neochrání OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením a zneužitím, neprodleně tuto skutečnost neoznámí a do 15 dnů nepožádá o vydání nového OP
-           jinak neoprávněně nakládá s OP.

Platnost dosavadních OP - nemění se, zůstávají platné po dobu v nich uvedenou.

Další informace

Při ohlášení ztráty nebo odcizení OP se stává tento OP neplatným!
Jeho neplatnost je po oznámení ztráty a odcizení zaznamenána v evidenci OP, což je z důvodu ochrany původního držitele, proti případnému zneužití OP. V případě, že ztracený nebo odcizený OP bude znovu nalezen, je nutné ho odevzdat, neboť jeho platnost nelze obnovit.
OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemek.
Jak  řešit
Změna stavu, jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla. Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP, pokud má občan uveden v  OP údaj o rodinném stavu.
Doba platnosti občanského průkazu:
-    5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let  
-    10 let u občanů starších 15 let
-    35 let u občanů starších 70 let
-    dřívější skončení platnosti OP :
-                    po sňatku, rozvodu, ovdovění
-                    po zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Občané narození před 1. lednem 1936 jsou zproštěni povinnosti vyměnit si svůj stávající občanský průkaz, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (podle novely zákona o občanských průkazech č. 395/2005 Sb.).


PO

8:00 - 11:30      13:00 - 17:30

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 11:30      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 11:30      13:00 - 17:30

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 11:30      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00

  Cestovní doklady
Vydávání cestovních dokladů - Druhy cestovních dokladů


Vydávají se pasy s biometrickými prvky , tj. s digitální fotografií a otiskem prstu žadatele, které pořídí úřednice, nabírající žádost o pas. Úřednice vytiskne žádost včetně fotografie, pořízené digitálně přímo na pracovišti CD a žadatel se na ní podepíše. Systém sejme také jeho elektronický podpis. Pas lze vydat ihned od narození.

Lhůta na vydání cestovního pasu je 30 dnů.
věk žadatele
platnost
poplatek
od 0 let do 15 let
5 let
100,- Kč
od 15 let
10 let
600,- KčLhůta na vydání cestovního pasu /urychleného/ je 6 pracovních dnů.
věk žadatele
platnost
poplatek
od 0 let do 15 let
5 let
2000,- Kč
od 15 let
10 let
4000,- Kč


K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je na území České republiky příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního dokladu, pro účel dojezdu do ČR.
·         Správní poplatky se vybírají v hotovosti při podání žádosti.
·         Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit!!
·         UPOZORNĚNÍ: po sňatku a následné změně příjmení končí platnost pasu po 3 měsících ode dne změny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Osoby oprávněné k podání žádosti o e-pas se nemohou dát zastupovat na základě plné moci.
Kvalita otisků prstů rukou pořizovaných při podání žádosti může být negativně ovlivněna např. zvýšenou vlhkostí kůže, předchozím ošetřením kosmetickými přípravky nebo znečištěním pevnými částicemi.
Pokud dojde v průběhu cesty občana do zahraničí k poškození nosiče dat u cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji nebo není možné načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, může občan dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez příjímání zvláštních opatření. Po návratu do České republiky oznámí občan zjištěnou nefunkčnost nosiče dat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
************************************************************

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU


Cestovní pas s biometrickými údaji /nevyplňuje se žádný tiskopis/
Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a elektronického podpisu je nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!
Žadatelé starší 18 let
Žadatel se dostaví osobně a předloží:
·         platný občanský průkaz
·         neplatný cestovní pas (pokud byl vydán)
·         je vhodné všechny cestovní pasy předložit ke kontrole jejich plnosti; neplatné pasy je povinnost vrátit/
·         zaplatit správní poplatek
·         správní poplatek 600,- Kč (platnost dokladu 10 let) do 30 dnů
·         správní poplatek 4000,- Kč (platnost dokladu 10 let) do 6 pracovních dnů
Za občana, jehož svépravnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jechož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Žadatelé ve věku 15 -18 let
Žadatel se dostaví osobně a předloží:
·         svůj platný občanský průkaz
·         rodný list  
·         neplatný cestovní pas (pokud byl vydán)
·         souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu (v případě osobní účasti zákonného zástupce provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti  nebo žadatel předloží úředně ověřený souhlas)
·         správní poplatek 600,-Kč (platnost dokladu 10 let) do 30 dnů
·         správní poplatek 4000,- Kč (platnost dokladu 10 let) do 6 pracovních dnů
·         Za občana, jehož svépravnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Děti od 0 do 15 let
O cestovní pas pro dítě žádá zákonný zástupce/ rodič/
Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.
Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem.
Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je nutno předložit :
·         rodný list dítěte
·         platný občanský průkaz dítěte, byl-li již vydán
·         platný občanský průkaz zákonného zástupce
·         pokud zák. zástupce žádá o vydání 1. cestovního pasu předloží podklady k ověření státního občanství tj. rodné listy rodičů, v případě pochybností bude vyžadováno „ Osvědčení o státním občanství“, které vydává matrika dle místa trvalého pobytu dítěte
·         cestovní pas, pokud byl vydán /když bylo vydáno více pasů, je vhodné všechny předložit ke kontrole jejich plnosti; neplatné pasy je povinnost vrátit
·         správní poplatek 100,- Kč (platnost dokladu 5 let) do 30 dnů
·         správní poplatek 2000,- Kč (platnost dokladu 5 let) do 6 pracovních dnů
·         soudem určená oprávněná osoba nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a ověřený souhlas zákonného zástupce
·         U podání žádosti je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů

Platnost všech zápisů dětí u rodičů v jejich cestovním pase skončil dnem 26.června 2012.

Upozornění :
Všechny předložené doklady musí být:
-          originály nebo ověřené kopie
-          v českém jazyce.
Pasy vydané před 01.09. 2006 jsou stále platné podle data platnosti v nich uvedeném.
Při ztrátě, odcizení nebo poškození cestovního pasu je podle zákona povinnost občana tuto událost neprodleně ohlásit
§  cestovní pas je po ohlášení nevratně zneplatněn
§  po případném následném nálezu je nutno tento doklad ihned odevzdat příslušnému úřadu.
Cestovní pasy, kterým skončila platnost nebo nemají volnou stránku, je držitel povinen odevzdat.
U žádosti o E-pas nelze použít vlastní přinesené fotografie, pořizuje se biometrické zobrazení obličeje, proto je nutná osobní účast žadatele.


Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
- Související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
( Zákony jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů. )
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

Opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí o nevydání požadovaného dokladu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta.

Přestupky na úseku cestovních dokladů:
Občan se dopouští přestupků na úseku CD zejména když:
-neochrání CD před ztrátou, odcizením, poškozením atd.
-neoprávněným užitím a zásahem do CD
-jinak neoprávněně nakládá s CD

Neplatnost cestovního dokladu
-  po uplynutí doby platnosti v něm uvedené
-  pokud držitel cestovního dokladu pozbyl státní občanství České republiky
-  pokud orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne, že:
-  jeho držitel podstatně změnil svou podobu,
-  obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
-  je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost.
-  po nahlášení ztráty a odcizení
-  (V případě znovunalezení pasu je nutno jej odevzdat, neboť byl úředně v evidenci zneplatněn po nahlášení ztráty a odcizení.)

Doporučení: Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zkontrolovat, zda má platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:
·           zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců,
·           jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců). Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR www.mzv.cz nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodlá občan cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které občan může nebo musí při cestě do daného státu mít. Pokud se týká celních poplatků, informace lze získat na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.  Evidence obyvatel

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě  nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit:
-       občan České republiky starší 15 let
-       za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
-       zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
-       člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
-       občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)                          
Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
- předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou
- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.
V případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením   změny místa   trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba  je oprávněna byt nebo dům užívat.
- zaplatit správní poplatek 50,-  Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.
Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).
V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Hlášení pobytu u osob s cizí státní příslušností


Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu a osobních dokladů pouze pro občany České republiky.
Obdobné agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kontakt na regionální pracoviště:  Pracoviště Praha I - působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Koněvova 188/32
Praha 3 – Žižkov
Tel.: 974 820 680
Úřední hodiny:   Po, St: 8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00
Pá: 8.00 – 12.00 (pouze pro objednané klienty)

Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození


Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):
Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.
Není–li matka nebo osvojitelka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce nebo osvojitele (trvalý pobyt otce se přiděluje u dětí narozených po 31.12.2010).

Získá–li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte:
- u narození na území České republiky sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo
 nebo
- sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)
Trvalý pobyt novorozenců není třeba hlásit. Dítěti je po vydání rodného listu ze zákona přidělena adresa místa trvalého pobytu podle výše uvedeného. Pouze v případě, že by rodiče chtěli, aby bylo dítě hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel.

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnice oddělení evidence obyvatel – tel.: 284080837.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení může podat:
-       občan České republiky starší 15 let
-       pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
-       zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
-       zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR
Sdělení lze podat:
-       osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo na českém zastupitelském úřadě nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list  
-       v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana
-       elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
-       prostřednictvím datové schránky
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu 300 Kč.
Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.
Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.
Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které  zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.
Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele) žadatelem jsou všichni majitelé nemovitosti, a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána .
Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.
Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení.
Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa.
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel je zpoplatněno  za každou osobu – správním poplatkem 100,- Kč
Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty


Úřad městské části Praha 19 nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, pouze umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací poštu.

Vedení tzv. doručovací adresy v agendovém informačním systému evidence obyvatel


Podle § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na písemnou žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.
Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR (Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely), a to:
- osobně – občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny
- písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím datové schránky.
Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. V případě, že žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování písemností v evidenci obyvatel od data doručení žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.

Doručovací adresou se rozumí:
a) jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo)
b) adresa v zahraničí
c) PO BOX
d) dodávací schránka

Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE.
Upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (jako např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.)

Potvrzení údajů pro zahraničí


Občanovi, který potřebuje potvrzení údajů pro zahraniční úřady (např. údaje  o trvalém pobytu či rodinném stavu),  bude na jeho žádost vystaveno potvrzení podle § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině vydává obec příslušná podle trvalého pobytu občana v případě, že požadované údaje jsou jí známy.
Vyšší ověření takto poskytnutých údajů provede na žádost občana Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.
Adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor konzulárních činností - pracovní skupina legalizace
Hradčanské náměstí 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 182 153, 224 182 188


Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel


a)      obyvateli k jeho osobě
Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.
Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:
- státní občan České republiky
- osoba, která pozbyla státní občanství České republiky
- cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození, místo, případně stát narození, státní občanství, rodinný stav, datum úmrtí)

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:
- obyvatel starší 15 let
- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů) a své oprávnění k zastupování obyvatele.

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

V žádosti obyvatel uvede:
-  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
-  rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození
-  číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
-  adresu místa trvalého pobytu

Žádost je možné podat:
- elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
- osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
- v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.
- pro elektronické vyplnění je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 9.0 a vyšší, žádost lze i elektronicky podepsat

b)      k osobě blízké
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.
K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.
Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:
-       obyvatel starší 15 let
-       zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
-       zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
-       člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
-       zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále musí doložit své oprávnění k zastupování obyvatele.
Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz bod a)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.


c)      vlastníkovi objektu
Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).
Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.
Zprostředkování kontaktu
Podle § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů zprostředkuje Ministerstvo vnitra České republiky od 1.7.2010 na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen kontaktující osoba) kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti (dále jen kontaktovaná osoba).

Žádost je možné podat:
-       osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra ČR, v tomto případě je žadatel povinen prokázat svoji totožnost
-       písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
-       elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
-       prostřednictvím datové schránky

V žádosti občan uvede:
-       jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
-       adresu místa trvalého pobytu
-       popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu
-       ke kontaktované osobě občan uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního známého pobytu
-       kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (osobou blízkou podle zákona o evidenci obyvatel se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner)

Ministerstvo vnitra České republiky provede na základě žádosti šetření v registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel a v případě, že kontaktovanou osobu jednoznačně identifikuje, zašle kontaktované osobě informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti kromě adresy místa trvalého pobytu také jiné kontaktní údaje (např. telefon, e-mail atd.), zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě místo adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle jen pokud to kontaktující osoba uvede ve své žádosti. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo tato osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky či zemřela, sdělí Ministerstvo vnitra České republiky tuto skutečnost kontaktující osobě.
V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra kontaktované osobě údaj o datu a místu úmrtí.
Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč za každou kontaktovanou osobu.

Na našem odboru můžete vyřídit následující tzv. Životní situace.

Po kliknutí na danou životní situaci se otevřou relevantní informace k dané životní situaci ve formátu PDF.


Oddělení matriky

Narození
Určení otcovství
Zrušení osvojení
Osvojení
Přihlášení se k odloženému dítěti
Osiření
Uzavření manželství (svatba)
Uzavření registrovaného partnerství
Rozvod
Změna jména/příjmení
Změna pohlaví
Smrt
Zrušení (státního) občanství ČR
Získání (státního) občanství ČR
Potřeba osvědčení státního občanství

Oddělení dokladů


Oddělení Czechpoint - Podatelna

výpisy z rejstříků
· výpis z katastru nemovitostí ( 1. stránka 100,- Kč každá další 50,- Kč)
· výpis z obchodního rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
· výpis z živnostenského rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
· výpis z trestního rejstříku osob ( právnických i fyzických)   100,- Kč
· insolvenční rejstřík   100,- Kč
· bodové hodnocení řidiče  100,- Kč
· konverze dokumentů 30,- Kč za stránku
· datové schránky, zřízení, zrušení   - zdarma
· výpis snímku katastrální mapy   100,- Kč
· kopírování dokumentů    A4  2,- Kč     A3  4,- Kč

Oddělení evidence obyvatel

vede správní řízení ve věci návrhu na zrušení místa trvalého pobytu
oznámení o počtu přihlášených osob při změně trvalého pobytu
vydává výpisy z informačního systému evidence obyvatel
provádí opravy a odstraňuje nesoulady v informačním systému
poskytuje informace z informačního systému evidence obyvatel
vede stálý seznam voličů