Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor ekonomický
  • Kontakt
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda: vedení účetnictví hlavní činnosti, fakturace, účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (nájmy bytových a nebytových prostor), rozbory hospodaření, rozpočet, oddělení místních poplatků (z užívání veřejného prostranství, ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační pobyt, ze vstupného), poplatky z vlastní činnosti (hřbitov, kultura), pokladna - výběr správních a místních poplatků, výplata jednorázových sociálních příspěvků, kontrola poplatků.
Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 29
2. patro vlevo


Vedoucí odboru - 2. patro, kancelář č. 212

Ing. Zdeněk Illa
284 0808 29

Účetnictví hosp.činnosti  - 2. patro, kancelář č. 210

Vendulka Fišerová
284 0808 27

Místní poplatky, kontrolní činnost, evidence hřbitova - 2. patro, kancelář č. 211

Eva Krupičková
284 0808 28

Pokladna - přízemí, kancelář č. 023

Ivana Müllerová
284 0808 60

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků): číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky: číslo účtu: 19-2000932309/0800

místní poplatky


Úřad městské části Praha 19, se sídlem v ulici Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely, vybírá dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky :

  1. Poplatek ze psů

obecně závazná vyhláškač. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Poplatek ze psů platí držitel psa podle trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatků pro katastr Praha - Kbely činí ročně :
a) v bytovkách
- 1 500,-Kč za jednoho psa
- 2 250,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) v rodinném domě
- 300,-Kč za jednoho psa
- 600,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodů, činí sazba poplatku 200,-Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

d) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá. Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Je-li poplatek vyšší než 600,-Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků - provozovaných na území hl. m. Prahy - po dobu dvou let.

Trvalé označování psů - obecně závazná vyhláška č. 18/2004Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - účinnost od 1.1.2005

Každý chovatel psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. Označení se provádí na náklady chovatele psa. Úleva z roční sazby poplatku - nejvýše 350,-Kč - bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a současně se přihlásí do evidence chovatelů na adrese: MHMP, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1. Chovatel je povinen se do této evidence přihlásit do 30-ti dnů od označení psa. Přihlášení se provádí pomocí registrační karty, která je k dispozici u správce poplatku na www.praha19.cz, odbory, odbor ekonomický,  pod záložkou „ke stažení“ a na internetu www.praha-mesto.cz . Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. Chovatel je také povinen evidenci ohlásit do 30 dnů ukončení chovu psa nebo jeho uhynutí.Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa označit nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky, tj. do 31.12.2005


  2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Předmětem je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
Poplatníkem je fyzická osoba, která se ubytuje.
Plátcem poplatku je osoba, která od fyzických osob vybere poplatek a předá ho správci poplatku a zároveň za poplatek ručí.

Sazba poplatku činí 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, mimo dne příchodu.


  3. . Poplatek za užívání veřejného prostranství

obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
       
Poplatníkem je ten, v jehož prospěch byl zábor učiněn.
Sazby poplatku za každý i započatý m2  a každý i započatý den :

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
(př. i umístění kontejnerů)...10,-Kč

b) za umístění reklamních zařízení...
Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m2 do 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely.

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících
k občerstvení, a to i samostatně umístěných )
- mimo tržiště:
Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení - všechna veřejná prostranství;
Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely,
ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u
Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi
Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU;
Kč 10,- ostatní veřejná prostranství.
- na tržišti...10,-Kč

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí...10,-Kč
Kč 4,- u akcí pořádáných městskou částí v Centrálním parku, při ulici Žacléřská a na prostranství vedle rybníka

e) za umístění zařízení cirkusů...10,-Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb...5,-Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...10,-Kč
h) za umístění skládek...10,-Kč
i) pro kulturní akce...4,-Kč
j) pro sportovní akce...2,-Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla...10,-Kč
l) za provádění výkopových prací...10,-Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb...10,-Kč
n) pro reklamní akce...10,-Kč

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veř. prostranství
(do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.


  4. Poplatek z ubytovací kapacity

obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl.m. Prahy,
Poplatníkem je osoba zprostředkující ubytování za úplatu bez určení účelu. Sazba poplatku činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den. Poplatník je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Poplatník je též povinen předat správci poplatku do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí hlášení o počtu využitých lůžek.


  5. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Tento místní poplatek byl zákonem č. 458/2011 Sb.,  s účinností od 1. ledna 2012, zrušen.


  6. Poplatek ze vstupného

obecně závazná vyhláška č. 10/2011Sb. hl.m. Prahy. Poplatník - pořadatel akce - je povinen nejméně 7 dní před konáním akce splnit ohlašovací povinnost. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.


Odbor ekonomický ÚMČ Praha 19 vybírá také poplatky za pronájem hrobových míst na hřbitově ve Kbelích - viz. Ceník nájemného za hrobová místa.

  Hřbitov Kbely - CENÍK - roční sazby


jednoduchý hrob
hrobové místo, do plochy 1,2m x 2,5m včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 150,-
z toho: nájemné 40,-
služby 110,-

dvojhrob
hrobové místo, do plochy 2,4m x 2,5m včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 260,-
z toho: nájemné 80,-
služby 180,-

urnový hrob
místo pro uložení urny s popelem zemřelého do země, za každý i započatý m2 včetně prostoru zabraného stavbou pomníku
Celkem 100,-
z toho: nájemné 10,-
služby 90,-

nové kolumbárium č. 1 - 180
kolumbární schránky (z r. 1998)
Celkem 130,-
z toho: nájemné 10,-
služby 120,-

staré kolumbárium v obvodové zdi č. 1 - 229
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-
služby 100,-

kolumbárium, sektor C v obvodové zdi č. 1 - 194
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-

služby 100,-

kolumbárium, rohové v obvodové zdi č. 230 - 283
kolumbární schránky ve zdi
Celkem 110,-
z toho: nájemné 10,-
služby 100,-

rozptyl popela
rozptyl zpopelněných ostatků na rozptylové loučce včetně zápisu do knihy rozptylů
1495,-