Úvodní strana >> Úřad MČ >> Dotace a granty
 
Dotace poskytované z rozpočtu Městské části Praha 19

Dotační systém je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů politiky Městské části Praha 19 při naplňování ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti městské části stanovuje i péči o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Mimo jiné jde o uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, potřeby informací, výchovy a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
 
Rada MČ Praha 19 schválila dne 19.07.2019 nové Zásady poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 19. Jejich plné znění si můžete stáhnout níže. Zásady nově obsahují pravidla pro vyřazování majetku pořízeného z dotací z rozpočtu MČ Praha 19.  Žádosti i vyúčtování se podávají jak písemně (přes podatelnu úřadu), tak v elektronické formě na adresu: ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.cz  

Termíny:
a) Žádost o dotaci na ten který kalendářní rok musí být podána v období od 1. 9. do 31. 10. předchozího roku. Pro uznání platnosti podávané žádosti musí mít žadatel (spolek apod.) splněné zákonné povinnosti týkajících se povinně zveřejňovaných údajů ve veřejném rejstříku, zejména se jedná o statutární orgán, stanovy spolku a účetní závěrku (pro poskytnutí dotace je vyžadováno zveřejnění účetní závěrky za předchozí rok).
b) Vyúčtování dotace se předkládá nejpozději do 15.12.  běžného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, jinak dle ustanovení smlouvy.
c) Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet MČ Praha 19: 2000932309/0800, k.s.: 558, v.s.: IČ příjemce, nejpozději do 30.12. běžného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
 
Dotace schválené pro rok 2016 (tabulka zde)
 
Dotace schválené pro rok 2017 (tabulka zde)
 
Dotace schválené pro rok 2018 (tabulka zde)
 
Dotace schválené pro rok 2019 (tabulka zde)

Dokumenty ke stažení:
 
   Zásady poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 19 platné od 19.07.2019
 
  Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 platné od 19.07.2019
 
  Vzor Přílohy č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

  Formulář žádosti o dotaci
 
  Formulář vyúčtování dotace platný od 1.8.2017
 
  Vzor Příloha č. 4 "de minimis" k žádosti o dotaci
 
  Vzor Příloha č. 9 k žádosti o dotaci
 
  Vzor Příloha č. 10 k žádosti o dotaci
 

 
Rady a informace pro žadatele o dotace z fondů Evropské unie:
 
  Časté chyby v žádostech o dotace
 
  Jednoduše na evropské dotace - Ministerstvo vnitra ČR radí:
           * 1. díl - Základní informace
           * 2. díl - Příprava a zpracování projektu
           * 3. díl - Elektronická aplikace Benefit 7
           * 4. díl - Hodnocení a výběr projektu
           * 5. díl - Realizace projektu, výběrové řízení na dodavatele
 

 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok