Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >>žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.


a) Poskytování informací zastupitelům


(Směrnice schválená Radou městské části Praha 19 usnesením č. 70/2011/taj.na svém 8. zasedání konaném dne 7. 3. 2011.)

 b) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů.


Kdo a za jakých podmínek
 
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
 
Jak a kam se obrátit
 
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.
Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Kdo může o informaci požádat

je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informace poskytne

kterýkoliv státní orgán, územní samosprávné celky (obce) a jejich orgány a veřejné instituce

Kdy se informace neposkytne

je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán
o majetkových poměrech osoby, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
pokud ji zveřejňujeme na základě zvláštního zákona
pokud ji povinný subjekt získá od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě zvláštního předpisu
jestliže je předmětem ochrany práva autorského, je-li v držení knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona nebo kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky jako jsou muzea, galerie a další umělecké soubory.

Jak se o informaci žádá

ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního i elektronického zařízení
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, že žádá o informace ve smyslu tohoto zákona a kdo ji činí - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona

Kde lze o poskytnutí informace žádat

místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městské části Praha 19 podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat do podatelny, která zajistí další postup dle zákona.

Na jakou adresu lze žádost zaslat


Poštou: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 - Kbely, fax 284 08 08 15, tel. 284 08 08 11
Elektronicky:  prostřednictvím e-podatelny
Osobně: Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 - Kbely, fax 284 08 08 15, tel. 284 08 08 11


Jaký bude postup povinného orgánu

brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nebude-li upřesněna do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
v případě, že je žádost nesrozumitelná nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění
lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách a konzultace s jiným povinným subjektem
pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace
pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne

Co když subjekt žádosti nevyhoví

pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti,( s výjimkou případů, kdy se žádost odloží), které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví

proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

odvolání se podává orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
STÍŽNOST na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:
který nesouhlasí s vyřízením žádosti
kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
který nesouhlasí s výší úhrady

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení či nevyřízení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát

Správní poplatek za vyhledávání informace ve výši 100,- Kč za prvních započatých 15 minut a 50,-Kč za každých dalších i započatých 15 minut. Ostatní režijní náklady budou připočítány dle platných vnitřních směrnic a kalkulací cen (pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, poštovné) viz bod 15
v případě, že povinný subjekt bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.
Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost o výši úhrady, ztrácí nárok na úhradu nákladů

Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 
  • formulář podání žádosti o informace (pdf 22kB)
  • formulář podání odvolání ( pdf 23kB)